Warunki Ogólne

1. Dziedzina zastosowania

Poniższe Warunki Ogólne mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców:

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego, ani nie można przypisać jej działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Przedsiębiorca to osoba fizyczna lub prawna lub spółka cywilna, zdolna do czynności prawnych i działająca jako przedsiębiorstwo handlowe lub zawodowe przy zawieraniu transakcji prawnych.

Niniejsze Warunki Ogólne mają również zastosowanie do przyszłych stosunków biznesowych z przedsiębiorcami, bez konieczności powtórnego powoływania się do nich. Jeżeli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające warunki ogólne, wówczas ich ważność i zastosowanie zostają niniejszym wyłączone; staną się one integralną częścią umowy, jeśli wyraźnie się z nimi zgodzimy.

2. Partnerzy kontraktowi. Zawarcie umowy (kontraktu).

Umowa kupna zostanie zawarta z XADO Technology GmbH. Składając produkty w sklepie internetowym, zapewniamy wiążącą ofertę dotyczącą zawarcia umowy na te wyroby. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku kasowym bez żadnych zobowiązań, oraz poprawić wszystkie wprowadzone przez siebie wpisy w dowolnym czasie przed złożeniem wiążącego zamówienia; można to zrobić z wykorzystaniem pomocy korygującej, która jest dostarczana i wyjaśniana w trakcie składania zamówienia. Umowa zostanie uznana za ważną, kiedy przyjmiesz towar umieszczony w koszyku kasowym, klikając przycisk zamówienia. Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.

3. Język kontraktu. Tekst kontraktu.

Językiem, w którym umowa może zostać zawarta, jest język niemiecki.

Tekst kontraktu, informacje o zamówieniu oraz nasze Warunki Ogólne wysyłamy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tekst kontraktu nie może być już dostępny w Internecie ze względów bezpieczeństwa.

4. Warunki dostawy

Koszty dostawy są dodawane do wyświetlanych cen produktów. Opłaty za dostawę są wyjaśnione w ofertach produktów. Wysyłamy towary tylko po drodze; niestety, odbiór przez klienta nie jest możliwy. Nie dostarczamy do stacji pakowania.

5. Metody płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są następujące główne metody płatności:

Przedpłata

Jeśli wybierzesz przedpłatę, udostępnimy dane bankowe w oddzielnym e-mailu i dostarczymy towar po otrzymaniu środków.

PayPal

W ramach serwisu płatności PayPal oferujemy różne metody płatności jak usługi PayPal. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy on-line PayPal. Możesz tam wprowadzić dane dotyczące płatności i potwierdzić wykorzystanie tych danych przez PayPal oraz przeczytać instrukcje dotyczące płatności dla PayPal.

Jeżeli wybrałeś metodę płatności PayPal, to aby zapłacić kwotę faktury, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się i zidentyfikować siebie za pomocą swoich danych dostępowych. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona przez PayPal automatycznie bezpośrednio po potwierdzeniu instrukcji opłaty. Otrzymasz dalsze instrukcje podczas procesu składania zamówienia.

Jeżeli wybrałeś metodę płatności kartą kredytową, to aby zapłacić kwotę faktury, nie musisz być zarejestrowany w systemie PayPal. Transakcja zostanie przeprowadzona przez firmę obsługującą Twoją kartę kredytową na żądanie PayPal i zwrócona na Twoją kartę bezpośrednio po potwierdzeniu instrukcji opłaty i po identyfikacji Ciebie jako legalnego posiadacza karty. Otrzymasz dalsze instrukcje podczas procesu składania zamówienia.

Jeżeli wybrałeś metodę płatności za pomocą polecenia zapłaty, to aby zapłacić kwotę faktury, nie musisz rejestrować się w systemie PayPal. Po potwierdzeniu instrukcji dotyczących płatności przyznajesz firmie PayPal polecenie zapłaty. Firma PayPal poinformuje Cię osobno o dacie obciążenia konta w powiadomieniu z wyprzedzeniem (powiadomienie wstępne). Po przesłaniu polecenia zapłaty bezpośrednio po potwierdzeniu instrukcji opłaty PayPal poprosi swój bank o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja zostanie zrealizowana, a Twoje konto zostanie obciążone. Otrzymasz dalsze instrukcje podczas procesu składania zamówienia.

6. Zachowanie praw

Towar pozostaje naszą własnością do momentu dokonania pełnej zapłaty. Dla przedsiębiorców obowiązuje dodatkowo: zastrzegamy własność towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z aktualnych stosunków biznesowych. Możesz odsprzedawać zastrzeżone towary w zwykłych operacjach biznesowych; Ty będziesz przenosił wszelkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży - niezależnie od połączenia lub mieszania zastrzeżonego towaru z nowym przedmiotem - w wysokości kwoty faktury z góry, a my przyjmujemy to zlecenie. Pozostajesz upoważniony do zbierania roszczeń; jednak możemy również odebrać roszczenia, jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań płatniczych.

7. Uszkodzenia podczas dostawy

W przypadku konsumentów obowiązują następujące zasady: Jeżeli towar zostanie dostarczony z widoczną szkodą wyrządzoną podczas dostawy, prosimy o zgłoszenie usterki przewoźnikowi i powiadomienie nas niezwłocznie. Niewykonanie reklamacji lub nieskontaktowanie się w terminie nie ma wpływu na Twoje prawa lub ich egzekwowanie, w szczególności na prawa gwarancyjne. Jednak w ten sposób pomagasz nam dochodzić zadośćuczynienia naszych własnych roszczeń przeciwko przewoźnikowi lub ubezpieczycielowi transportu.

Dla przedsiębiorców obowiązuje:

Ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia stanu towarów przeniesie się na Ciebie, gdy tylko przekażemy przedmiot przewoźnikowi, spółce przewozowej lub innemu kontrahentowi do przekazania do określonej osoby lub zakładu. Kupcy podlegają wymogom inspekcji i notyfikacji określonym w § 377 HGB (Niemiecki Kodeks Handlowy). W przypadku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w tym dokumencie, towary zostaną uznane za przyjęte, chyba że wada nie była wykrywalna podczas kontroli. Nie dotyczy to przypadku, gdy wada została przez nas utajona umyślnie.

8. Gwarancje

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie ma prawo odpowiedzialności za wady. Dla konsumentów okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad dotyczących towarów używanych wynosi jeden rok od dostawy towarów. Dla przedsiębiorców okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka; ustawowe terminy przedawnienia roszczenia regresowego na podstawie § 478 BGB [Niemieckiego Kodeksu Cywilnego] pozostają nienaruszone.

W odniesieniu do przedsiębiorców, jedynie nasza własna informacja i opisy produktów wykonane producentem, które zostały zawarte w umowie (kontrakcie), są traktowane jako porozumienie dotyczące jakości towarów; nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za publiczne oświadczenia od strony producenta lub inne oświadczenia reklamowe. Jeżeli dostarczona rzecz jest wadliwa, możemy początkowo wybrać, w odniesieniu do przedsiębiorców, czy zapewnimy dodatkowe wykonanie poprzez naprawienie wady (naprawa) lub dostarczenie nieuszkodzonej rzeczy (dostawa zastępcza), według naszego uznania.

Powyższe ograniczenia i skrócenia terminów nie dotyczą roszczeń na temat uszkodzeń, które zostały spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli lub agentów prawnych:

  • wskutek groźby życiu, ciału lub zdrowiu;
  • wskutek umyślnego naruszenia lub rażącego zaniedbania obowiązków, a także oszukańczych zamiarów;
  • w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań kontraktowych, których spełnienie jest niezbędne do należytego wykonania umowy, a na których strony umowy mogą zasadniczo polegać i oczekiwać ich wykonania (obowiązki kardynalne);
  • w kontekście zobowiązania gwarancyjnego, jeżeli zostało to uzgodnione;
  • o ile obowiązują przepisy ustawy o odpowiedzialności za jakość produktu.

Informację na temat wszelkich dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków można znaleźć obok produktu i na konkretnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym, jeśli dotyczy.

9. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania sporów.

W celu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku kontraktowego z konsumentem lub związanych z tym, czy taki stosunek kontraktowy w ogóle istnieje, jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem rozstrzygania sporów konsumenckich. Właściwym organem w tej sprawie jest: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburgerstraße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, www.verbraucher-schlichter.de. Będziemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed tą instytucją.

10. Przepisy końcowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, prawo niemieckie stosuje się z wyjątkiem Konwencji sprzedaży ONZ. Jeżeli jesteś kupcem w kontekście Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB), podmiotem prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, to wyłączną jurysdykcją prawną w przypadku wszelkich sporów wynikających ze stosunków kontraktowych między Tobą a nami, jest nasza siedziba.

Niniejsze Warunki Ogólne zostały stworzone w serwisie generacji tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.