AtomEx Multi Cleaner (Diesel)
Dostępność: Dostępny
Produkt zawiera Rewitalizant® New Advanced technology HOAT Fill for life

AtomEx Multi Cleaner (Diesel)

BARDZO EFEKTYWNY PREPARAT CZYSZCZĄCY UKŁAD PALIWOWY SILNIKA DIESLA.

Oczyszcza układ paliwowy do poziomu czystości technicznej.

Jest równoważną alternatywą czyszczenia na odrębnym stanowisku.

Normalizuje pracę pompy paliwa.

Należycie chroni system zasilania.

Podczas normalnej eksploatacji z wykorzystaniem standardowego paliwa, nieuchronnie powstają odłożenia w systemie zasilania paliwem. Odłożenia te powodują spadek mocy silnika, wywołują wzrost zużycia paliwa, potęgują ryzyko wystąpienia detonacji oraz wzbudzają wibracje.

Rozwiązanie: regularne czyszczenie układu zasilania paliwem.

Przypadkowe dostanie się wody czy zatankowanie brudnego paliwa może spowodować uszkodzenie pompy wysokiego ciśnienia (wtryskowej) do zatarcia włącznie.

Rozwiązanie: rewitalizant znajdujący się w czyścicielu, należycie ochroni detale pompy przed zużyciem.

Wybierz produkt, widok otworzy się z lewej strony
AtomEx Multi Cleaner (Diesel)
Opakowania:   Cena:
65,56zł (zł262,24/L)

DOZOWANIE

Wlać czyściciel do zbiornika przed tankowaniem.

UWAGI

Mieszalny z dowolnym olejem napędowym, bezpieczny dla filtrów sadzy, katalizatorów, zaworów.

Zaleca się stosowanie co każde 5000 km.

DOZOWANIE

250 ml czyściciela na 40-60 ltr paliwa.

OPAKOWANIE

Pojemnik 250 ml Art. Nr XA 40113

Dzięki specjalnym własnościom myjącym, AtomEx Multi Cleaner:

  • bezpiecznie i szybko usuwa wszelkie rodzaje zanieczyszczeń;
  • oczyszcza wtryskiwacze, zawory ssace, komory spalania do poziomu czystości technicznej;
  • przywraca moc silnikowi i jego parametry do wskaźników fabrycznych;
  • obniża zużycie paliwa;
  • usuwa wilgoć z układu paliwowego;
  • zmniejsza udział toksycznych składników w spalinach.

Dzięki udziałowi rewitalizanta, AtomEx Multi Cleaner:

  • bezpośrednio podczas pracy osprzętu paliwowego formuje na trących się detalach mocne, przeciwzużyciowe pokrycie;
  • przywraca wydajność pompie* do nominalnej i polepsza rozpylenie paliwa;
  • chroni elementy tłoczące pompy przy korzystaniu z paliwa niskiej jakości;
  • podnosi pewność pracy z przedłużeniem czasu eksploatacji elementów układu.

* przetestowano na układach Common Rail i pompowtryskiwaczach.

Karta bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. Podejrzewa się, że powoduje raka. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/ regionalnymi/ narodowymi/ międzynarodowymi. Zawiera solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory alifatyczne średnie; naftalen; solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne.

Sprzedaż klientom komercyjnym (profesjonalnym) oraz konsumentom (użytkownik końcowy) pod warunkiem podpisania oświadczenia o końcowym wykorzystaniu. Konsument (wykorzystujący) obowiązany jest przedstawić kopię dokumentu potwierdzającą jego osobę oraz że osiągnął wiek 18 lat. Celem wykonania zamówienia niezbędna jest wypełniona deklaracja o ostatecznym wykorzystaniu produktu (End Use Certificate). Proszę wykorzystać naszą informację - odniesienie do dokumentu.

  Źle            Dobrze
captcha ->